Hoeveel Bedraagt De Btw Op Nieuwbouw? - Bouwbedrijven

Published Apr 18, 22
4 min read

Gentbouwaannemer- Appartementen Bouwen - Bouwbedrijven

Wanneer de opdrachtgever echter met succes weet te ontkennen dat de door de aannemer in rekening gebrachte prijs geen redelijke prijs voor het werk is, en daarvoor is vaak niet veel meer nodig dan een partijrapportage van een bouwkostendeskundige, dan zal al snel een deskundigenbericht in de procedure worden gelast.Rechters in eerste aanleg zouden er mijns inziens goed aan doen om in geval van geschillen omtrent de vraag wat de aannemer nu toekomt voor het gemaakte en opgeleverde werk, eerder een deskundigenbericht te overwegen. Rechtzoekenden en hun juridisch adviseurs zouden in deze geschillen ook eens zelf moeten nadenken of het entameren van een voorlopig deskundigenbericht niet veel eerder duidelijkheid kan scheppen (Renovatiewerken → Advies & Prijzen [2022 ] - Tips! - bouwbedrijven).

Het besef bij de aannemers dat in geval van regie overeenkomsten ook onbedoeld een richtprijs kan worden afgegeven, is volgens mij na 15 jaar nog niet goed doorgedrongen. Een goede aannemer neemt je alle ‘gedoe’ en geregel uit handen.. Aan de andere kant ben ik ook van mening dat rechters zorgvuldig moeten onderzoeken (aan de hand van de feiten en omstandigheden van het geval, maar belangrijker nog aan de hand van een beoordeling van het doen en laten van partijen tijdens de uitvoering van het werk) of partijen wel een richtprijs hebben bepaald.Ik sluit af met de constatering dat met de wettelijke mogelijkheid tot het aangaan van een aannemingsovereenkomst zonder daarbij de prijs te bepalen er altijd geschillen zullen blijven ontstaan over de uiteindelijk te betalen prijs. Dat dergelijke discussies over de redelijke prijs van het werk om allerlei redenen doorgaans eerst achteraf gevoerd worden en rechtsverwerking ter zake zich niet snel voor zal doen, blijft dit knagen aan “ons” rechtsgevoel.

Dat maakt dat de discussie vaak verhard en partijen steeds extremere standpunten gaan innemen om alles maar betaald te krijgen of (nog) minder voor het werk te hoeven betalen. Ook de komende 15 jaar zullen dus nog de nodige uitspraken verschijnen over art. 7:752 BW, die ons ongetwijfeld verder richting geven ten aanzien van de vraag wanneer partijen nu wel of juist niet een richtprijs hebben bepaald voor het werk en wanneer partijen nu wel en niet afhankelijk zijn van een deskundigenbericht voor het va Zie vonnis r.

4. 5. “Een richtprijs mag op grond van artikel 7:752 lid 2 BW met niet met meer dan tien procent worden overschreden, tenzij de aannemer de opdrachtgever zo tijdig mogelijk voor de waarschijnlijkheid van een verdere overschrijding heeft gewaarschuwd. [Aannemer] heeft echter niet heeft onderbouwd dat met de in de offerte opgenomen werkzaamheden meer dan 50 arbeidsuren en/of hogere dan de daarin opgenomen kosten waren gemoeid.

(…)” Geheel in lijn met artikel 7:750 en 7:752 BW houdt dat volgens het hof het volgende in, r. o. 5. 6: “(…) In beginsel is daarbij voldoende dat [aannemer] stelt en bewijst dat aan hem opdracht is verstrekt om voor rekening van [opdrachtgever] het werk tot stand te brengen, dat het werk door hem is opgeleverd en is aanvaard, en dat hem deswege het gevorderde, naar redelijkheid en billijkheid berekende bedrag als beloning toekomt.

Appartement Bouwen Prijs - Bouwbedrijven

Ook als dat niet het geval is, dan nog zou uit de aard van de door [opdrachtgever] gestelde overeenkomst namelijk voortvloeien dat hem een naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen beloning toekomt voor het werk dat hij overeenkomstig de opdracht heeft verricht (vergelijk ECLI:NL:HR:1968:AC4875).” Zie r. o. 5.[A] (…) heeft kort gezegd verklaard dat mevrouw [opdrachtgever] haar heeft verteld dat de badkamer door de heer [aannemer] op uurbasis zou worden geplaatst. Het hof heeft geen reden te twijfelen aan de juistheid van deze verklaring, die aansluit bij de verklaring van de echtgenote van [opdrachtgever]. Zij heeft als getuige verklaard dat haar man tegen haar heeft gezegd dat hij de heer en mevrouw [opdrachtgever] heeft toegezegd dat hij op uurbasis werkte.673,67 hebben overschreden. In brieven van 16 december 2011 en 29 februari 2012 is vervolgens de restantvordering van [aannemer] ter zake van het onbetaald gebleven deel van zijn laatste factuur betwist met een beroep op gebreken, en niet de overschrijding van de aanneemsom. In laatstgenoemde brief wordt, in tegendeel, verdere betaling toegezegd als deze gebreken worden hersteld.” Zie het arrest onder 4.

Door waren de facturen niet inzichtelijk, maar als zij die mening was toegedaan, had het op haar weg gelegen na de ontvangst ervan uitleg te vragen dan wel voor of bij de betaling op enigerlei wijze een voorbehoud te maken ten aanzien van de omvang van het meerwerk, het verstrekken van de opdracht daartoe en/of de daarvoor in rekening gebrachte bedragen.

More from Bouwadvies, Aannemers

Navigation

Home

Latest Posts

Wat Kost Een Alarm In Huis

Published Nov 23, 22
10 min read

Wat Is Een Tamper Alarm?

Published Nov 22, 22
4 min read

Welke Olie Voor Teakhouten Tuinmeubelen

Published Nov 16, 22
10 min read